شرکت های تجارتی:
در باب سوم از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱انواع شرکت های تجاری بیان شده اند.ماده ۲۰ قانون فوق الذکر ، شرکتهای تجارتی را بر ۷ قسم تقسیم می نماید:
۱) شرکت سهامی
۲) شرکت با مسئولیت محدود
۳) شرکت تضامنی
۴) شرکت مختلط غیر سهامی
۵) شرکت سهامی
۶) شرکت نسبی
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های تجاری:

در باب سوم از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ انواع شرکت های تجاری بیان شده اند. ماده ۲۰ قانون فوق الذکر ، شرکت های تجارتی را بر ۷ قسم تقسیم می نماید:
۱) شرکت سهامی
۲) شرکت با مسئولیت محدود
۳) شرکت تضامنی
۴) شرکت مختلط غیر سهامی
۵) شرکت سهامی
۶) شرکت نسبی
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت علائم تجارتی و صنعتی وضع گردید که بعدا در سال ۱۳۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت. آئین نامه ای نیز در سال ۱۳۲۸ برای ثبت اجباری علامت بر روی بعضی از مواد دارویی ، خوراکی و لوازم آرایشی تصویب گردیدهمچنین آئین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات که بدوا در سال ۱۳۱۰ وضع شده بود، در سال ۱۳۳۷ مورد اصلاح و تغییر واقع گردید.