VAT

تعریف مالیات بر ارزش افزوده (value add tax)

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

شرکت نامه

شرکت نامه قرار دادی است که فی مابین شرکاء یک شرکت در شرف تأسیس به صورت کتبی و قانونی منعقد می گردد. بعبارت دیگر شرکتنامه مشخص کننده‌ی هدف از تأسیس شرکت، ترکیب متقاضیان ثبت شرکت و چهارچوب شرکت در شرف تأسیس است. شرکت نامه سندی است