ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟
به طور کلی، طرح صنعتی علمی برای بهبود زیباشناسی، طراحی ارگونومیک، عملکرد و یا قابلیت استفاده از یک محصول است و حتی ممکن است برای بهبود عرضه ی محصول به بازار و تولید آن مورد استفاده قرار گیرد.
یک طرح صنعتی به طور کلی دارای ویژگی های زیر است:
۱- ویژگی های سه بعدی که شامل شکل ظاهری نیز می باشد.
۲- ویژگی های دو بعدی که شامل، تزئینات، رنگ ها و یا فرم های بکار رفته برای تزئین کالا و یا ترکیب هر دوی آنها
بنابر ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ هاو هرگونه شکل سه بعدی یا خطوط ،رنگها و یا بدون آنکه به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی و یا یک محصول از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در طرح صنعتی، معمولا به شکل و ظاهر یک محصول اشاره دارد و ویژگی های فنی یا عملکردی آن بدون در نظر گرفتن ماهیت زیبایی آن مورد حمایت قانونی نمی باشد.

ثبت طرح صنعتی:
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی، ابتدا میبایست با مراجعه به پرتال اداره مالکیت معنوی و قسمت ثبت طرح صنعتی، فرم مربوطه را تکمیل نماید.

 

مدارک مورد نیاز برای ارسال ضمائم:
۱- مدارک ثبت هویت متقاضی(مالک) و طراح؛
• شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
• روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات و تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا برای اشخص حقوقی
• مدارک نمایندگی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی داده شود، ارائه وکالتنامه رسمی ضروری است.
• تصاویر کالا و طرح مورد درخواست