ثبت سفارش و مراحل آن

images (1)

دراین بخش مراحل ثبت سفارش را مرور میکنیم:

 

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش

الف) انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش

ب)   مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا

ج)    اصلاحیه ثبت سفارشات

د)    تمدید ثبت سفارشات

هـ)   ابطال ثبت سفارشات

و)    ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده ۱۲ ق.م.ص.و. و ماده ۲۴ آیین نامه آن قانون

ز)    نحوه گردش کار اجرایی ثبت سفارش کالا

 

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش

تمامی سؤالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ گردد ودرخواست هایی که ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظیم پشت و روی فرم ثبت سفارش به نکات ذیل توجه فرمایید:

۱)      مشخصات متقاضی: طبق مندرجات کارت بازرگانی تکمیل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره کارت عضویت وزارت بازرگانی درج شود.

۲)      مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

۳)      شرایط قرارداد: با توجه به نوع و شرایط مورد نظر خریدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

۴)      مشخصات حمل:

الف ـ در خریدهای (فوب) FOB نیاز به تکمیل این قسمت نمی باشد.

ب ـ در سایر خریدها این قسمت تکمیل گردد. همچنین در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرمای حمل کالا این قسمت تکمیل گردد.

۵)      مشخصات کالا: براساس پروفرما، تعرفه کالا و کتاب قانون مقررات صادرات و واردات تکمیل شود.

۶)      در صورتی که کالا نیاز به اخذ مجوز سایر سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

۷)      محل تخصیص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهمیه ارزی توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تکمیل گردد.

۸)      اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضی مهر و امضاء گردد.

الف: انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش

۱)      واردات از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک (پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).

۲)      واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک.

۳)      واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری) از مبداء کلیه کشورها

۴)      واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یک بار است).

۵)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶)      واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشین الات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده ۶ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور.

۷)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند ۹ ماده ۳۸).

۸)      واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

توضیح : جهت واردات و ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده از محل بند ۳ الی ۸ این قسمت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک الزامی نیست و برای بندهای ۳ و ۴ ارائه اظهارنامه صادراتی معادل ارزش کالا به گمرک الزامی است.

ب: مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا

کارت بازرگانی معتبر
کارت عضویت وزارت بازرگانی (ثبت نام)
اوراق ثبت سفارش ۵ برگی تایپ و امضاء شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در ۳ برگ کافی است).
اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در کتاب مقررات صادرات و واردات و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی، انرژی اتمی و …)
اصل پروفرما + کپی آن.
کاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای برخی کالاها.
درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است:

نام و آدرس کامل خریدار (شماره تلفن و فاکس)
نام و آدرس کامل فروشنده (شماره تلفن و فاکس)
مشخصات کامل کالا
قیمت واحد کالا ـ قیمت فوب (FOB) ـ مبلغ کرایه حمل
مقدار، وزن ،‌ تعداد و نوع بسته بندی کالا
نام کشور ذینفع (فروشنده) و نام کشور تولیدکننده کالا
نام کشور مبداء حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل و مهلت حمل
نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه کالا
نام مرز ورودی و گمرک مقصد
شماره و تاریخ صدور پروفرما و امضای آن به همراه تاریخ انقضا
درج شماره استاندارد یکی از استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد ایران و اعلام انطباق کالا با استاندارد مذکور در مواردی که کالا مشمول فهرست استانداردهای وارداتی اعلام شده می باشد.
ارائه ترجمه رسمی برای پروفرماهای غیر از زبان فارسی و انگلیسی
ارائه کاتالوگ جهت ماشین آلات و بعضی از کالاهای مصرفی و بروشور یا آنالیز برای بعضی کالاهای شیمیایی که مشخصات کالا در پروفرما گویا نباشد.
اعلام فروشنده مبنی بر ارسال شماره سریال برخی لوازم خانگی به همراه اسناد حمل
رعایت بند ۲ و ۳ ماده ۴۲ در مورد اقلامی که به صورت مستعمل وارد می شود و درج کلمه مستعمل در پروفرما.
ج) اصلاحیه ثبت سفارشات

۱ـ در مواردی که گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرفته باشد.

۱ـ۱ـ ارائه ۵ برگ اوراق اصلاحیه ثبت سفارش، تایپ و امضا شده + نامه بانک به انضمام کپی ثبت سفارش و پروفرماهای قبلی که توسط بانک برابر اصل شده باشد.

۲ـ۱ـ در صورتی که اصلاحیه از محل ارز تخصیصی باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروری است.

۲ـ در مواردی که به بانک عامل ارائه گردیده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحیه توسط پذیرش راهنمایی لازم به عمل خواهد آمد (قبل از گشایش اعتبار)

د) تمدید ثبت سفارشات

۱ـ تکمیل فرم درخواست تمدید ثبت سفارش

۲ـ ارائه اصل به انضمام یک سری کپی اوراق ثبت سفارش و پروفرمای اولیه.

هـ) ابطال ثبت سفارشات

۱ـ ارائه درخواست متقاضی مبنی بر ابطال ثبت سفارش.

۲ـ ارائه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه

و) ثبت سفارش ورود موقت کالا ماده ۱۲ ق م ص و ماده ۲۴ آیین نامه آن قانون

۱ـ ارائه نامه تاییدیه از گمرک + پروفرم ممهور به مهر گمرک

۲ـ ارائه سه برگ اوراق ثبت سفارش تایپ و امضا شده

۳ـ کارت عضویت

۴ـ مجوز وزارت بهداشت فقط در مورد کالاهای خوراکی ، آشامیدنی ،‌ بهداشتی و آرایشی

ز) نحوه گردش کار اجرایی

۱ـ عضویت (ثبت نام)

ـ تکمیل فرم ثبت نام

ـ ارائه مدارک براساس نیازهای ذکر شده در ظهر فرم

ـ دریافت مدارک توسط مسوول عضویت

ـ‌ رسیدگی و انطباق اصل اسناد با تصاویر مربوطه و فرم تکمیل شده و اعاده آن به متقاضی

ـ صدور کارت عضویت رایانه ای

ـ تحویل کارت به متقاضی

۲ـ پذیرش

ـ اخذ پرونده ثبت سفارش و کنترل مدارک

ـ احراز هویت طبق کارت ثبت نام (عضویت)

ـ انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتی

ـ بررسی مجوزهای ماخوذ طبق شرایط ورود کالا

ـ ارائه رسید به متقاضی و درج شماره در پرونده اخذ شده

ـ ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

ـ ارجاع پرونده به بخش کارشناسی

۳- کارشناسی

ـ بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا

ـ انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات

ـ تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تایپ شده

ـ بررسی تعرفه کالا براساس تعرفه HS

ـ تایید و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل و ارسال به واحد مهر و کارمزد

ـ تکمیل فرم نواقص برای پرونده های دارای نقص و ارسال به واحد تحویل

۴ـ مهر و کارمزد

ـ کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره ۸ رقمی

ـ بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه

ـ درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم

ـ محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل نیم در هزار ارزش ریالی کالا

– درج شماره ۸ رقمی روی اوراق و پروفرم

ـ ارجاع مدارک به قسمت تحویل

ـ هماهنگی لازم با حسابداری در پرداخت های خاص

۵ـ تحویل پرونده

۱ـ۵ ـ مدارک کامل:

ـ اخذ رسید از متقاضی

ـ احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)

ـ ارائه فیش کارمزد به متقاضی جهت پرداخت به بانک

ـ اخذ فیش پرداخت شده

ـ تفکیک اسناد (اسنادی که تحویل متقاضی می شود و اسناد بایگانی)

ـ درج تاریخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روی فرم)

ـ تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اصل اسناد به متقاضی

۲ـ ۵ ـ مدارک ناقص

ـ اخذ رسید از متقاضی

ـ احراز هویت (طبق کارت ثبت نام)

ـ تحویل یک برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوط به متقاضی جهت رفع نقص

ـ اخذ مدارک رفع نقص شده

ـ درج تاریخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه

ـ ارجاع مدارک به کارشناسی