ثبت اختراع

ثبت اختراع چیست؟

به طور کلی، اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرایند صنعتیکه دارای وصف جدید بودن، گام ابتکاری و کاریرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطا می شود به طور کلی، اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول یا فرایند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرایند باشد.
مزایای ثبت اختراع
اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. از اختراع در قوانین مختلف کشورها، مانی حمایت می شود که طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق، ثبت آن نزد مراجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراع) است. اختراع در اینجا معادل واژه (patent) است.

اختراعات غیر قابل ثبت
۱- کشفیات، نظریه های علمی، روش های ریاضی، آثار هنری
۲- طرح ها و قواعد با روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
۳- روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان .این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
۴- منابع ژنتیک و اجرای ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیند بیولوژیک تولید آنها
۵- آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی، عبارت است از هر چیزی که در هر نقطه از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده علمی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از تسلیم اظهارنامه اختراع، افشا شده باشد.در صورتی که افشای اختراع ظرف مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت اختراع نخواهد شد.