اسناد تجاری

اسناد به لحاظ اعتباری که به آنها داده می شود، به سند رسمی و عادی تقسیم می شوند.
• سند رسمی به سندی اطلاق می شود که در دفاتر ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود. مانند سند نکاح.
• سند عادی سندی است که توسط افراد عادی تنظیم می شود بدون آنکه ماموران رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن دخیل باشند. مانند مبایعه نامه هایی که در دفاتر املاک تنظیم می شود.
تقسیم بندی دوم اسناد، با توجه به ویژگی « تجاری» در آنها است.
• سند تجاری در قانون تجارت ایران تعریف نشده است. اما در مفهوم عام و کلی می توان گفت هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به کار برود، می تواند یک نوع سند تجاری باشد که در این مفهوم علاوه بر چک، سفته، برات، شامل اسنادی نظیر بارنامه نقل و انتقال، اوراق قرضه و … می شود.
اما در مفهوم خاص می توان گفت اسنادی تجاری تلقی می شوند که مورد حمایت خاص قانون گذار قرار گرفته و علاوه بر کاربرد تجاری دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند. سند تجاری در این مفهوم صرفا شامل چک، سفته و برات می شود.اسنادی غیر تجاری هستند که فاقد وصف تجاری باشند مانند شناسنامه و سند نکاح.